Skip to main content
0
 • har lagts i din varukorg.
 • har lagts i din varukorg.
 • har lagts i din varukorg.
 • Dina uppgifter är säkra hos oss

  Vi är försiktiga med dina personuppgifter. De hålls säkra och används ansvarsfullt för att ge dig och ditt husdjur en god service.
  Vi samarbetar med Klarna för betalning och DHL för frakt.
  Läs Klarnas Dataskyddsinformation
  Läs DHLs Policy för skydd och hantering av personuppgifter

  Vilka personuppgifter samlar vi in?

  För att ge er god service och fullfölja våra åtaganden mot er så behöver vi en del information, till exempel för- och efternamn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress.

  Hur använder vi dina personuppgifter?

  Informationen används för att du ska kunna handla i vår butik, få paket levererat till dig, och kunna betala det du har beställt. Den används också för att skicka dig tips om nyheter, erbjudanden, evenemang och annat som kan vara av intresse för dig som djurägare och kund hos oss. Vi använder även informationen för analys och utveckling av våra tjänster.

  Du har rätt till dina personuppgifter

  Du har rätt att till exempel se dina personuppgifter, korrigera dem, ta bort dem och begränsa hanteringen av dem. Du kan göra ändringar i dina personuppgifter genom att skicka en skriftlig begäran till order@seahundochkatt.se


  Dataskyddsbeskrivning


  Registeransvarig

  SHK Ulla Nilsson Förvaltning AB
  Ryttarhalsvägen 21-23
  14175 Kungens Kurva
  Org nr: 556441-4398

  Kontaktuppgifter i samband med frågor gällande dataskydd

  SEA Hund & Katt
  E-post: order@seahundochkatt.se
  Telefon: 08-6800440

  Syftet med hantering av personuppgifter

  SEA Hund & Katt behandlar personuppgifter för skötsel av kundrelationer, administrering, analysering och utveckling av tjänster, såsom webbtjänster och kundprogram. Personuppgifterna kan användas till kundkommunikation och i marknadsföringssyften, inklusive riktad annonsering, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring. Kundkommunikationen och tjänsterna som erbjuds till kunderna kan segmenteras och de som registrerats för detta profileras, baserat till exempel på Kundens köphistorikuppgifter eller intresseuppgifter, som Kunden kan ha uppgivit eller som kan samlas in baserat på användningen av nättjänsten. SEA Hund & Katt använder personuppgifter också till hantering av och svar på kundrespons. Dessutom använder SEA Hund & Katt personuppgifterna till planering och genomförande av affärsverksamheten.

  Rättslig grund för hanteringen

  SEA Hund & Katts rätt att behandla Kundens personuppgifter baseras i huvudsak på den rätt som upprättandet av kundrelationen ger upphov till. Dessutom kan SEA Hund & Katt behandla personuppgifter för verkställande av ett sådant avtal där Kunden är part eller på begäran av Kunden genomföra åtgärder innan avtalet upprättas. Personuppgifterna kan även behandlas på basis av medgivande.

  Personuppgifter som behandlas

  SEA Hund & Katt kan behandla följande grundläggande uppgifter om samtliga kunder:

  för- och efternamn
  postadress
  telefonnummer
  e-postadress
  personnummer
  samtycke till och avböjande av direktmarknadsföring

  Om kundklubbsmedlemmar kan man dessutom behandla följande uppgifter:

  uppgifter förknippade med att bli kundklubbsmedlem och avsluta kundklubbsmedlemskap
  uppgifter om husdjur
  adressuppgifter i samband med identifiering som kundklubbsmedlem
  uppgifter angående bonuspoäng och övriga uppgifter som behövs för att administrera bonussystemet
  kundklubbsmedlemsnummer och lösenord till registeransvariges elektroniska tjänster
  kundkommunikations- eller direktmarknadsföringsåtgärder riktade till Kunden samt uppgifter om hur den registrerade har nyttjat dem

  Om Kunder i SEA Hund & Katts onlinebutik och användare av webbtjänsten www.seahundochkatt.se kan man dessutom behandla följande uppgifter:

  uppgifter beträffande leverans- och betalningssätt, inklusive leveransadress (om annan än beställarens adress)
  uppgifter relaterade till kundkommunikation, inklusive respons, reklamationer och samtal till kundtjänsten
  uppgifter förknippade med betalning, fakturering och indrivning
  uppgifter och tekniska data om användningen av SEA Hund & Katts webbtjänster som fås med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker
  uppgifter beträffande innehåll som Kunden skapar i eller annat som Kunden gör i webbtjänsten, såsom uppdatering av egna uppgifter eller produktrecensioner

  Var fås personuppgifterna ifrån

  SEA Hund & Katt samlar in personuppgifter huvudsakligen från Kunden själv, till exempel i samband med att Kunden registrerar sig i olika tjänstekanaler. Uppgifter kan i registeransvariges elektroniska tjänster även samlas in med cookies eller andra motsvarande tekniker. Dessutom kan SEA Hund & Katt samla in och uppdatera personuppgifter från myndigheter och företag som erbjuder tjänster beträffande personuppgifter, såsom befolkningsdatasystemet och andra allmänna adressregister.

  För att SEA Hund & Katt ska kunna erbjuda sina kunder webbtjänster, måste företaget behandla kundernas personuppgifter. Om Kunden inte vill lämna de personuppgifter som är märkta obligatoriska på webbformuläret till SEA Hund & Katt, kan SEA Hund & Katt inte erbjuda tjänsten till Kunden.

  Mottagare eller mottagargrupper av personuppgifter

  Personuppgifter lämnas i regel inte ut till tredje parter och överlåts heller inte utanför EU eller EES-området. Behandlingen av personuppgifter har utkontrakterats till utvalda tjänsteleverantörer, såsom företag som sköter beställningsleveranser och fakturering eller företag som genomför direktmarknadsföring. I övrigt kan personuppgifter överlåtas endast inom de gränser som tillåts och krävs av vid vardera tidpunkt gällande lagstiftning. Om en överlåtelse utanför EU eller EES-området är nödvändig med tanke på behandlingen av personuppgifterna eller det tekniska genomförandet av behandlingen av uppgifterna, följs kraven i dataskyddslagstiftningen och används av kommissionen godkända standarduttryck beträffande dataskydd.

  Lagringstid gällande personuppgifter

  Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt med tanke på behandlingen av personuppgifterna eller för att uppfylla den registeransvariges lagstiftade skyldigheter. Personuppgifter gällande passiva kunder tas bort regelbundet.

  Säkerheten gällande behandlingen av personuppgifter

  Personuppgifterna lagras i den registeransvariges elektroniska system, som endast viss på förhand utsedd personal hos den registeransvarige har tillgång till eller personer som arbetar på uppdrag av den och för vilka åtkomsten till systemet är nödvändig med tanke på arbetsuppgifterna eller av något annat motsvarande skäl. Systemet skyddas med brandväggar och andra tekniska lösningar. SEA Hund & Katt strävar efter att med alla rimliga tillgängliga medel, såsom brandväggar och andra tekniska lösningar, skydda de personuppgifter som behandlas från obehörig åtkomst till uppgifterna och annan olaglig behandling.


  Kundens rättigheter


  Rätt att få tillgång till uppgifterna (tidigare rätt till insyn)

  Kunden har rätt att från den registeransvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas. Kunden har dessutom rätt att få en kopia på personuppgifterna om hen samt uppgifter enligt dataskyddsförordningen om behandlingen av personuppgifter.

  Rätt till korrigering av uppgifter

  Kunden har rätt att be den registeransvarige att utan onödigt dröjsmål korrigera ofullständiga och felaktiga uppgifter om den registrerade. Dessutom har Kunden rätt att få komplettera ofullständiga personuppgifter. En kundklubbsmedlem kan även själv komplettera sina uppgifter genom att logga in i sina uppgifter i den registeransvariges webbtjänst.

  Rätt till radering av data

  Kunden har rätt att utan onödigt dröjsmål få den registeransvarige att radera hans eller hennes personuppgifter om:

  • personuppgifterna inte längre behövs för de syften för vilka de samlades in eller för vilka de behandlades annars;den registrerade drar tillbaka sitt samtycke, såvida behandlingen baseras på samtycke
  • den registrerade motsätter sig behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin personliga särskilda situation och det inte finns något motiverat skäl till behandlingen eller om den registrerade motsätter sig behandling av sina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften;
  • den registeransvarige har behandlat personuppgifterna regelvidrigt; eller
  • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en tillämplig lagenlig skyldighet.
  • uppgifterna om den registrerade har samlats in medan Kunden varit minderårig.

  Rätt till begränsning av behandling

  Kunden har rätt till att den registeransvarige begränsar behandlingen av personuppgifterna så att personuppgifterna utöver lagringen endast får behandlas med Kundens samtycke eller för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav eller för att skydda en annan persons rättigheter om:

  • den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, varpå behandlingen begränsas så länge uppgifternas korrekthet verifieras;
  • den registeransvarige behandlar personuppgifterna regelvidrigt och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och kräver i stället att användningen av personuppgifterna begränsas;
  • den registeransvarige inte längre behöver personuppgifterna för behandlingssyften, men den registrerade behöver dem för att förhindra, upprätta eller försvara ett juridiskt krav; eller
  • den registrerade har motsatt sig behandlingen av sina personuppgifter på basis av sin personliga särskilda situation och inväntar ett konstaterande om huruvida den registeransvariges berättigade rätt åsidosätter Kundens motivering till motsättandet.

  Rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

  Om den registrerade själv har givit sina personuppgifter till den registeransvarige, har den registrerade rätt att få de ifrågavarande personuppgifterna i en strukturerad, allmänt vedertagen och maskinellt läsbar form samt rätt att överföra ifrågavarande uppgifter till en annan registeransvarig om:

  • behandlingen utförs automatiskt; och
  • behandlingen baseras antingen på Kundens samtycke, eller om behandlingen av Kundens personuppgifter är nödvändig för att verkställa avtalet, eller genomförande av åtgärder innan avtalet upprättas på begäran av Kunden.

  Rätt att ångra ett samtycke

  Till de delar som behandlingen baseras på Kundens samtycke, har Kunden när som helst rätt att ångra samtycket utan att det påverkar lagenligheten i en behandling som utförts baserat på samtycket innan det ångrades.

  Användning av rättigheterna

  En begäran gällande användning av rättigheterna ska göras skriftligen och den ska vara undertecknad. Alternativt kan begäran göras personligen hos den registeransvarige. Den registeransvarige kan vid behov begära ytterligare information av den registrerade för att styrka identiteten.

  Om Kundens begäran är uppenbarligen grundlös och orimlig (t.ex. om det har gått mindre än ett år sedan den senaste begäran om tillgång till uppgifterna), har den registeransvarige rätt att debitera en rimlig ersättning för genomförandet.

  Rätt att bestrida behandlingen av uppgifterna för direktmarknadsföringssyften

  Kunden har rätt att bestrida behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföringssyften samt för marknads- och enkätundersökningar. Behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring och i direktmarknadsföringssyfte samt behandling för marknads- och enkätundersökningar avslutas när rätten att bestrida behandlingen har nyttjats. Kunden har rätt att bestrida behandlingen av sina personuppgifter på grund av en personlig särskild situation om det inte finns ett motiverat skäl till behandlingen. Förbudet mot direktmarknadsföring kan verkställas i samband med att man uträttar ärenden i onlinebutiken, när man anmäler sig som kundklubbsmedlem, med hjälp av länken för förbudet i nyhetsbrevet eller genom att på annat sätt kontakta den registeransvarige.

  Rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten

  Kunden har rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten särskilt i den medlemsstat där Kunden har sin permanenta bosättningsort eller arbetsplats eller där den påstådda regelvidrigheten har skett, om den registrerade anser att man i behandlingen av personuppgifterna har gjort intrång i Kundens rättigheter enligt dataskyddsförordningen. I Sverige är tillsynsmyndigheten Datainspektionen.